Wykładowcy

Ks. Prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, 

ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, przyjmując w 1986 roku święcenia kapłańskie. W tymże roku…

otrzymał stopień magistra teologii na Wydziale teologicznym ATK. W latach 1987-1992 studia we Fryburgu (Szwajcaria) uwieńczone stopniem doktora. W 1993 r. objął funkcję adiunkta w Instytucie Studiów nad Rodziną – wcześniej ATK obecnie UKSW. W 2002 r. habilitował się na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. W roku 2014 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Jest profesorem zwyczajnym i Kierownikiem Katedry Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny. Od 2010 r. jest Dziekanem Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Brał udział w licznych konferencjach naukowych. Jest autorem licznych artykułów z zakresu eklezjologii, sakramentologii, teologii małżeństwa i rodziny oraz ekoteologii.

Ks. dr hab. Andrzej Pryba,

kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej.

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Teologia i Moralność”. Główne kierunki badań to: familiologia i katolicka nauka społeczna. Organizator sympozjów naukowych oraz autor wielu publikacji dotyczących problematyki małżeństwa i rodziny. Członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów i Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego.

Ks. Prof. dr hab. Henryk Krzysteczko,

emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach…

prof. dr hab. nauk teologicznych, mgr psychologii. Od 1980 do 2001 roku wykładowca psychologii i pedagogiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.

W latach 1985-1999 kierownik i wykładowca Punktu Konsultacyjnego Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkt Konsultacyjny w Katowicach. W latach 1986-1999 referent duszpasterski ds. małżeństw i rodzin Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, a następnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Katowicach.  W latach 2001-2016 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego,  gdzie kolejno pełnił funkcje kierownika: Katedry Psychologii Religii, pedagogiki i Katolickiej Nauki Społecznej; Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej; Katedry Nauk o Rodzinie. Przez 30 lat, w latach 1986-2016 kierował podyplomowymi  studiami rodziny. W Uniwersytecie Śląskim kierownik i wykładowca Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej. Wieloletnia praktyka psychoterapeutyczna.

Dr Bożena Bassa,

– adiunkt w Katedrze Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa Wydziału Studiów nad Rodziną…

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Praca naukowo-badawcza ukierunkowana jest na interdyscyplinarne zagadnienia związane z małżeństwem i rodziną, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpowiedzialnego rodzicielstwa w aspekcie uwarunkowań biomedycznych, promocji zachowań prozdrowotnych i prokreacyjnych oraz nauczania metod rozpoznawania płodności według Metody prof. Roetzera, Metody Angielskiej oraz Creighton Model Fertility Care™System (ukończyła szkolenie w Omaha). Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek redakcji wielu wydawnictw zbiorowych oraz przez wiele lat współredaktor półrocznika „Studia nad Rodziną”. Prelegentka i organizator licznych Konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich. Współorganizator wraz z Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction w Omaha dwóch edycji szkoleń w zakresie Creighton Model Fertility Care™ System oraz NaProTECHNOLOGY Medical Consultants, które odbyły się Polsce. Aktywnie uczestniczy w kursach dla narzeczonych oraz pracuje z parami małżeńskimi z problemem niepłodności.

Od 2007 r. współpracuje z Ogólnopolską Sekcją Ginekologiczno-Położniczą Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, członek zarządu Fertility Care Centers of Poland oraz członek Instytutu Roetzera.

Mgr Wiesław Gajewski,

urodził się w Inowrocławiu 26 stycznia 1960. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

oraz Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach k.Warszawy, gdzie w roku 1990 uzyskał stopień magistra teologii w zakresie nauk o rodzinie. Od roku 1984 zawodowo związany z kościołem rzymsko-katolickim. Był katechetą, parafialnym doradcą życia rodzinnego, organistą, organizatorem pielgrzymek, wodzirejem wesel bezalkoholowych. Obecnie jest prezesem założonej w roku 2008 Fundacji Czyste Serca, której głównym celem jest prowadzenie działalnosci wychowawczej i edukacyjnej wśród młodzieży i dorosłych w dziedzinie ludzkiej płciowosci. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych dla nauczycieli wychowania do życia w rodzinie. Prowadzi kursy dla narzeczonych i inne spotkania dla młodzieży o tematyce seksualnej. Jest autorem programów profilaktycznych dla młodzieży w zakresie ryzykownych zachowań seksualnych, warsztatów edukacyjnych dla rodziców nastolatków, spotkań integracyjnych dla małżeństw. Redaktor i moderator portalu społecznościowego dla osób, które nie mają przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

Ks. dr Robert Czarnowski,

– (ur. 1974), dr teologii w zakresie historii Kościoła. Od 2014 r. Sekretarz Polskiej Misji Katolickiej …

we Francji oraz Dyrektor Archiwum PMK i Biblioteki w Seminarium Polskim w Paryżu.

W 1999 r. uzyskał tytuł magistra teologii ogólnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej (Uniwersytet Warszawski), dydaktyki katechezy (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie) oraz teologii praktycznej (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

W latach 2004 – 2013 odbył studia specjalistyczne w Rzymie w zakresie: historii cywilizacji chrześcijańskiej (Università Europea), archiwistyki (La Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica), dóbr kultury kościelnej (Pontificia Università Gregoriana), bibliotekoznawstwa (La Scuola Vaticana di Biblioteconomia), dydaktyki ogólnej i muzealnej (Università degli studi Roma Tre), uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora teologii w zakresie historii Kościoła w Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie.

Stypendysta niemieckiej fundacji Renovabis, amerykańskiej Catholic League oraz United States Conference of Catholic Bishops.

Był prelegentem oraz uczestnikiem wielu konferencji i sympozjów międzynarodowych a także kursów i warsztatów dydaktycznych. Posiada nie tylko dobre przygotowanie pedagogiczne, ale także bogate doświadczenie w tym zakresie. Przeszedł całą procedurę awansu zawodowego nauczyciela uzyskując w 2004 r. stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi poprzez uczestnictwo w programach telewizyjnych i radiowych, opracował wiele projektów edukacyjnych i programów autorskich. Przez wiele lat prowadził aktywną współpracę z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej a poprzez pracę w zespole redakcyjnym Miesięcznika Powiatu Przasnyskiego włączył się m.in. we współpracę ze strukturami samorządowymi.

Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda,

– ur. 1971 w Łomży, święcenia kapłańskie 1996, teolog, biblista, familiolog, Prodziekan Wydziału …

Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studiował w Łomży, Lublinie i Fuldzie. Doktorat w 2003 r. Na Wydziale Teologicznym w Fuldzie, habilitacja w 2011 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji z zakresu biblistyki i nauk nad rodziną, redaktor naczelny „Studiów nad Rodziną”, członek Zespołu ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury.

Ks. dr hab. Janusz Lekan prof.

Ks. Dr hab. Waldemar Jan Pałęcki MSF

dr Jacek Zjawin UAM

Ks. Prof. dr hab. Paweł Mąkosa KUL

dr Małgorzata Słowik Akademia Pomorska w Słupsku

mgr Henryk Kuczaj

Ks. Prof. Dr hab. Janusz Nawrot UAM

Ks. Miroslaw Chmielewski

Ks. Jacenty Mastej

Ks. Marian Polkrywka

Platforma dydaktyczna kursu

Przejdź do platformy

Administracja platformy dydaktycznej

e-mail: conditor@pmkp.eu