WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoby, które uczestniczą w Kursie Dokształcającym „Każdy rodzic katechetą” są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów)

WYKŁADOWCY:
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz rekomendowani przez Polonijną Radę Rodziny i Europejską Szkołę Liderów Polonijnych.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA KURSU
Kurs kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu, wystawianego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

OPŁATY
Uczestnicy Kursu są zwolnieni z czesnego i innych opłat związanych z prowadzeniem zajęć.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Nie zostaną jednak wpisani na listę uczestników Kursu w systemie USOS i nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom przez Europejską Szkołę Liderów Polonijnych zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym (czego nie należy mylić z kursem akademickim, jaki ukończą osoby zarejestrowane przez system uniwersytecki).

FREKWENCJA
Uczestnicy Kursu deklarują obecność na wykładach w roku 2023/2024, organizowanych w wyznaczonych terminach.

NIEOBECNOŚĆ USPRAWIEDLIWIONA
W przypadku zdarzeń losowych lub innych niespodziewanych okoliczności związanych z pracą lub sytuacją rodzinną nieobecność na zajęciach będzie usprawiedliwiona. Należy ją jednak wcześniej zgłosić osobom odpowiedzialnym za prowadzenie Kursu. Zgłoszenie powinno nastąpić nie późnej niż dzień przed zajęciami.

TERMINARZ SPOTKAŃ
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00 i będzie poprzedzone rejestracją uczestników od godz. 8.00 do 8.45.
Zajęcia odbywają się od godz. 10.00 do godz. 17.00. Dokładny grafik spotkań zostanie podany po uruchomieniu Kursu

REJESTRACJA
Na początku każdego spotkania obowiązkowo należy zgłosić się do osoby, która będzie dokonywała rejestracji uczestników, aby podpisać listę obecności i odebrać teczkę informacyjną z materiałami. Złożony przez Państwa podpis jest deklaracją i potwierdzeniem oficjalnego uczestnictwa w Zjeździe.

DEKLARACJA KURSU DOKSZTAŁCAJĄCEGO
Uczestnicy Kursu Dokształcającego w zakresie Teologiczno-Katechetycznym (także Wolni Słuchacze) są zobowiązani podpisać specjalną Deklarację na końcu niniejszego regulaminu w której oświadczają, że zgadzają się na zaproponowaną formę zajęć oraz zobowiązują się do uczestnictwa w Kursie.