W ostatnią niedzielę 28 listopada 2021 r. w paryskiej kaplicy Saint-Yves odbyła się uroczystość rozdania dyplomów słuchaczy Studium Teologiczno-Katechetycznego, Poradnictwa Rodzinnego oraz Naturalnego Planowania Rodziny.

Studenci otrzymali dyplomy trzech ośrodków uniwersyteckich współpracujących z Polska Misja Katolicka we Francji : Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz INER.

Odpowiedzialny za paryskie Studium – w ramach Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych – ks. dr Robert Czarnowski, sekretarz Polskiej Misji Katolickiej we Francji podziękował studentom za ich zaangażowanie intelektualne, duchowe i organizacyjne.

Szczególne słowa uznania zostały skierowane pod adresem profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego gościnnie prowadzących zajęcia dydaktyczne w ramach Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych.


Celem studiów było przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafiach oraz pogłębienie wiedzy z zakresu teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła a także przygotowanie doradców życia rodzinnego do specjalistycznego polonijnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin. 

Warto w tym miejscu przytoczyć opinię samych studentów na temat odbytej formacji.

Nazywam się Michał Góralski, we Francji przebywam od 2014 r., z wykształcenia jestem geologiem, po doktoracie z nauk o ziemi, a przez wiele lat pracowałem w rożnych miejscach na świecie w swoim zawodzie. Tak się złożyło, że w 2014 r. przeniesiono mnie służbowo do Francji i tutaj prowadzony przez Bożą Opatrzność, zapoznałem się z działalnością Polskiej Misji Katolickiej, wszedłem do polskiej wspólnoty „Przymierze rodzin”, w której rozpocząłem pełną formację, przeżyłem na nowo swoje nawrócenie.

Idąc tym tropem PMK we Francji proponowała dla nas Polaków, tutaj na Sekwaną, kurs katechetyczny. Rozważałem oczywiście możliwość uczestnictwa w tym kursie, ale zarówno znajomi, jak i żona mówili: Michał ty jesteś taką osobą, która taki kurs powinna przejść. Kurs ten zaczął się w 2019 r. i prowadzony był przez wykładowców z uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, z Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego oraz z uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Kurs nasz – w mojej opinii – był bardzo ciekawy, raz w miesiącu mieliśmy spotkania i seminaria w Domu Kombatanta oraz w Polskim Seminarium w Issy-Les-Moulineaux. Obejmował on szereg zagadnień, a pogrupowane były one w pewne bloki tematyczne. Był to blok: biblijny, etyczny, bioetyczny, katechetyczno-dydaktyczny i nowej ewangelizacji przy pomocy współczesnych mediów, pedagogiczno-psychologiczny oraz teologiczny. Bardzo interesujące podejście wykładowców, ale i dużo pracy ze strony słuchaczy. Do dyspozycji mieliśmy przygotowaną witrynę (stronę), narzędzie internetowe, które służyło nam, zarówno do śledzenia materiałów do własnego studiowania, jak i zaliczania poszczególnych etapów tego naukowego kursu.

Kurs organizowany przez PMK jest zdecydowanie w mojej opinii znakomity: bardzo dobrze przygotowani wykładowcy, bardzo dobrze prowadzone zajęcia, niezanudzające, ale dające pełen obraz życia współczesnego Kościoła oraz tego, co jest potrzebne w pracy katechetów z dziećmi od najmłodszych aż do starszych grup, tuż przed bierzmowaniem.

Mnie osobiście przypadł do gustu blok biblijny oraz blok teologiczny. Pewną powtórką dla mnie był blok pedagogiczno-psychologiczny, ze względu na wcześniejsze przygotowanie pedagogiczne, które miałem na poprzedniej uczelni. Dość ciekawy był blok związany z nową ewangelizacją, aczkolwiek mieliśmy również małe spory, co do prowadzących te zajęcia, odnośnie do Facebooka czy Twittera, jako narzędzia dla małych dzieci. Część osób zgadzała się z tą koncepcją, a część osób mówiła „nie”. To jest istotne, aby więcej rodzice decydowali, co dzieci oglądają i na co mogą patrzeć w mediach społecznościowych.

Po intensywnym czasie nauki przyszedł także okres egzaminów, był to niestety czas, kiedy był już „lockdown”. Nasze egzaminy odbywały się zdalnie poprzez internet. Ks. dr Robert Czarnowski, sekretarz PMK, bardzo dobrze przygotowywał nam możliwość zaliczania tychże ważnych egzaminów. Dla nas oczywiście był ogromny stres, ale ks. Robert bardzo umiejętnie do nas podszedł, dlatego bardzo miło wspominam ten zaliczony egzamin.

Dość ciekawą propozycją jest więc ten kurs, również dla takiego własnego rozwoju duchowego, dający pełniejsze spojrzenie na Kościół, ale też, jeśli ktoś myśli o pracy z dziećmi lub młodzieżą, jest on ogromnie przydatny, również od strony formalnej, ponieważ po jego zakończeniu otrzymujemy dyplomy. Mój kurs katechetyczny otrzymuje dyplomy z uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania. Tutaj wspomnę, iż równolegle prowadzony był również kurs poradnictwa rodzinnego i uczestnicy tegoż kursu dostają dyplomy jego ukończenia z uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

Szczegółowe informacje co do oferty dydaktycznej realizowanej w trakcie Studium znaleźć można na stronie internetowej: Polska Misja Katolicka we Francji – szkola-liderow-polonijnych.eu

Ciekawą inicjatywą ze strony organizatorów było opracowanie platformy dydaktycznej znajdującej się pod adresem: www.pmkp.eu

Serwis dydaktyczny umożliwiał uzupełnienie wykładów o różnego rodzaju materiały dydaktyczne.

Na każdy tydzień studium przewidziano weryfikacje zdobytej wiedzy w formie testu umieszczonego na platformie dydaktycznej.

Ten nowatorski sposób studiowania okazał się potem niezwykle skuteczny w okresie pandemii.

Studium w Dublinie

przy Kościele św. Audoen’a

14 High Str. DUBLIN 8,

tel. +353 (087) 239 3235

Uroczystość rozdania dyplomów w dniu 19.09.2021

Ks. Dr Stanisław Hajkowski TChr.
Rektor kościoła św. Audoen’a w Dublinie,
Koorodynator Duszpasterstwa Polskiego w Irlandii …

Urodzony: 3 czerwca, 1956 w Sokółce, diec. Białostocka.
Podstawowe i średnie wykształcenie otrzymałem w miejsc. Sokółka, Polska.

1975
wstąpiłem do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.

1976-1982:
Studia w Wyższym Seminarium Teologicznym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

1982:
Święcenia kapłańskie w Towarzystwie Chrystusowym.

1982:
Nadanie stopnia magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1989:
Studia podyplomowe na University College of North Wales w Bangor, U. K.

1997:
Studia podyplomowe na Catholic University of America in Washington, D. C.

2003:
Przewód doktorski na Catholic University of America in Washington, D. C.

2010:
Obrona tez i nadanie stopnia doktora filozofii na Catholic University of America in Washington, D. C.

Rozprawa doktorska: The Cultural Transition and the Attitudes of Polish Immigrant Families Towards Divorce and Parental Authority in the United States, 1931- 1940.
(Zmiany kulturowe i stosunek polskich rodzin imigracyjnych do rozwodów i autorytetu rodziców w Stanach Zjednoczonych, 1931-1940.)

Stanowiska kościelne:

1982-1984:
wikariusz, Parafia Płoty, Polska

1984-1985:
wikariusz, Parafia Polska w Manchester, U. K.

1985-1986:
wikariusz, Parafia Polska w Bradford, U. K.

1986-1988:
wikariusz, Parafia Polska w London-Putney, U. K.

1989-1992:
duszpasterz odp., Parafia Polska w Penrhos i Północnej Walii, U. K.

1992-1995:
duszpasterz odp., Parafia Polska w Dunstable-Luton, U. K.

1995-2001:
proboszcz, Parafia Our Lady Queen of Poland, Silver Spring, archdiec. Washington, D. C., U.S.A.

2001-2007:
Ekonom prowincjalny, Prowincja Północno-Amerykańska Towarzystwa Chrystusowego, Detroit, MI i Lombard, IL, U.S.A.

2007- 2013:
wikariusz, Cathedral Parish of  Newry, diocese of Dromore i przełożony lokalny Towarzystwa Chrystusowego w Irlandii Północnej

Opiekun Studium

TERMINARZ SPOTKAŃ
Zajęcia odbywają się od godz. 9.00 do godz. 17.00 w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z trzema wyjątkami trzech spotkań). Dokładny terminarz spotkań w roku 2020 jest następujący: 25 stycznia, 29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia, 30 maja, 20 czerwca, 26 września, 24 października, 28 listopada, 12 grudnia.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 9.00.
Uwaga! W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

DYPLOM
Kurs Animatora katechezy parafialnej kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu. Do korzystania z niniejszego serwisu edukacyjnego konieczne jest zarejestrowania się w serwisie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego nie należy mylić z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego, który jest udziałem osób zarejestrowanych przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SERWIS DYDAKTYCZNY
Na potrzeby Kursu został stworzony serwis dydaktyczny www.pmkp.eu, w którym będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

Do serwisu dydaktycznego zapisać się należy wypełniając formularz rejestracyjny podczas pierwszego logowania.

INFORMACJE i ZAPISY
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii
kościół St. Audoen’s, 14 High Str., Dublin 8
tel. +353 (087) 239 3235
lub drogą mailową – do w/w biura.

MIEJSCE  ZAJĘĆ
Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele St. Audoen’s
(Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby, które uczestniczą w Kursie Animatora Katechezy Parafialnej stają się jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów: wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).

TERMINARZ SPOTKAŃ
Zajęcia odbywają się od godz. 8.30 do godz. 14.30 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca (z trzema wyjątkami trzech spotkań). Dokładny terminarz spotkań w roku 2020 jest następujący:  26 stycznia, 1 marca, 29 marca, 26 kwietnia, 31 maja, 21 czerwca, 27 września, 25 października, 29 listopada, 13 grudnia.
Każde spotkanie rozpoczyna się Mszą św. o godz. 8.30.
Uwaga! W miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu nie ma wykładów.

DYPLOM
Kurs Poradnictwa Rodzinnego kończy się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

WOLNI SŁUCHACZE
Z naszej formacji będą mogli skorzystać tzw. Wolni Słuchacze, którzy są zobowiązani do złożenia kwestionariusza osobowego, ale nie muszą zdawać egzaminów. Niestety nie otrzymają żadnego dokumentu ze strony Uczelni o ukończeniu Kursu. Do korzystania z niniejszego serwisu edukacyjnego konieczne jest zarejestrowania się w serwisie.

Obecność na poszczególnych spotkaniach formacyjnych będzie podstawą do wystawienia Wolnym Słuchaczom zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu doskonalącym, czego nie należy mylić z ukończeniem kursu kwalifikacyjnego, który jest udziałem osób zarejestrowanych przez system uniwersytecki.

WYKŁADOWCY
Zajęcia będą prowadzili wykładowcy z trzech Uniwersytetów: Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

SERWIS DYDAKTYCZNY
Na potrzeby Kursu został stworzony serwis dydaktyczny www.pmkp.eu, w którym będą zarejestrowani wszyscy słuchacze Kursu. Tu będą zamieszczane materiały dydaktyczne. Serwis jest miejscem stałego kontaktu z wykładowcami oraz studentami. W nim będzie się odbywała część wykładów.

Do serwisu dydaktycznego zapisać się należy wypełniając formularz rejestracyjny podczas pierwszego logowania.

INFORMACJE i ZAPISY
Duszpasterstwo Polskie w Irlandii
kościół St. Audoen’s, 14 High Str., Dublin 8
tel. +353 (087) 239 3235
lub drogą mailową – do w/w biura.

MIEJSCE  ZAJĘĆ
Wykłady będą miały miejsce w Dublinie przy kościele St. Audoen’s
(Adres: 14 High Str., Dublin D08 A3C2)

WYMAGANE DOKUMENTY
Osoby, które uczestniczą w Kursie Poradnictwa Rodzinnego stają się jednocześnie studentami Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów: wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów).

[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]