Każdy rodzic katechetą – akademicki kurs dokształcający

Celem zajęć „Każdy rodzic katechetą” jest przygotowanie osób świeckich do katechizacji w swojej rodzinie, parafii, wspólnocie religijnej oraz pogłębienia wiedzy z zakresu Pisma św., teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła.

 BLOK BIBLIJNY

 • Czym jest Biblia? O czym mówi Biblia i po co ją napisano? Jaki był proces ograniczający ksiąg biblijnych? Jak iw jakich językach napisano Biblię? W jaki sposób dotarliśmy do nas tekst Pisma Św.? Podział ksiąg biblijnych. Prehistoria i historia biblijna. Dzieje Izraela. Królewska poezja i edukacja. Wolanie proroków. Pisma Nowego Testamentu. Cuda Starego i Nowego Testamentu. Nauczanie w przypowieściach. Początki Kościoła.

BLOK PRORODZINNY i ETYCZNY

 • Katecheza w rodzinie
 • Zagadnienia etyczno-moralne jak np. eutanazja, klonowanie, moralne granice eksperymentu medycznego, in vitro, opieka paliatywna i terminalna alternatywa eutanazji, skutki śmierci mózgowej, etyka seksualna.

BLOK PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY

 • Małe dziecko i jego rodzice. Rozwój uczuć i kontaktów społecznych. Przejawy religijności małego dziecka. Modlitwa małego dziecka. Dziecko przedszkolne w rodzinie.
 • Wiek szkolny. Relacja dziecko-matka. Relacja dziecko-ojciec. Rola ojca i matki w wychowaniu religijno-moralnym. Dojrzewanie biologiczne i społeczne. Dorastający i ich rodzice.
 • Samowychowanie – zadanie dla młodych i starszych dorosłych.
 • Życie osób starszych. Psychofizjologia starzenia się. W roli teściów. W roli dziadków.
 • Choroba i śmierć w rodzinie. Religijne znaczenie choroby. Umieranie. Pomoc rodzinie w wychodzeniu z żałoby. Jak powiedzieć dziecku o śmierci?

BLOK TEOLOGICZNY (Teologia dogmatyczna, teologia moralna, teologia małżeństwa i rodziny, teologia duchowości, liturgika itd)

 • Wybrane zagadnienia: rodzaje sumienia: sumienie szerokie, sumienie przytępione, sumienie faryzejskie, sumienie skrupulanckie, sumienie prawdziwe, sumienie fałszywe, sumienie pewne.
 • Traktaty teologiczne: Chrystologia, Mariologia, Eklezjologia, Trynitologia, Sakramentologia, Antropologia teologiczna, Łaska, Eschatologia.

BLOK HISTORYCZNO – KULTURALNY

 • Historia Kościoła, Patrologia, Dziedzictwo Kultury Chrześcijańskiej: Sztuka, Archiwum, Biblioteka, Muzeum.

BLOK – NOWA EWANGELIZACJA PRZEZ NOWE MEDIA

 • Ewangelizacja w epoce mass mediów, ewangelizacja na Facebooku i Twitterze, strony internetowe, wypowiedź blogowa jako sygnał preferencji aksjologicznych, portale i strony katolickie, prasa katolicka.

BLOK KATECHETYCZNO – DYDAKTYCZNY

 • Dynamika procesu nauczania-uczenia się
 • Pojęcie metod dydaktycznych i ich podstawowa klasyfikacja: metody słowne (akroamatyczna, erotematyczna, heureza, naturalne i sztuczne); klasyfikacja metod nauczania: metody oglądowe (oparte na obserwacji), metody oparte na posługiwaniu się słowem, metody oparte na działalności praktycznej uczniów, metody gier dydaktycznych; metody nauczania a główne rodzaje zadań dydaktycznych; kryteria doboru metod nauczania (wykład, referat, dyskusja, rozwiązywanie problemów, gra symulacyjna).
 • Metody aktywizujące w katechezie: pantomima, teatr cieni, puzzle plakatowe, niedokończone zdania, słoneczko, karty edukacyjne – sigla biblijne, parafraza, metody na poznanie imion, taniec w pracy katechetycznej, „burza mózgów”, bibliodrama, metaplan, zdania niedokończone itp.

Terminarz zjazdów

Spotkania odbywać się będą w systemie weekendowym wg poniższego harmonogramu

28-29.10.2023
11-12.11.2023
25-26.11.2023
09-10.12.2023
20-21.01.2024
17-18.02.2024
09-10.03.2024
13-14.04.2024
27-28.04.2024
11-12.05.2024
08-09.06.2024

Porządek dzienny spotkań weekendowych

SOBOTA
godz. 10.00 – Msza św.
godz. 11.00 do 18.00 – zajęcia dydaktyczne

NIEDZIELA
godz. 9.00 do 14.00 – zajęcia dydaktyczne
godz. 10.15 – Msza św. (w przerwie zajęć)

Miejsce zajęć

Kapelania Polska w Alcala de Henares
C. de Pedro Laínez, 2
28807 Alcalá de Henares, Madrid

Informacja i zapisy

Ks. Czesław Piela
WhatsApp: +34 653 59 85 90
email: x.piela@gmail.com

Opłaty

Uczestnicy Kursu są zwolnieni z czesnego i innych opłat związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć.

Wymagane dokumenty

Osoby, które uczestniczą w Kursie Dokształcającym „Każdy rodzic katechetą” są zobowiązane do złożenia odpowiednich dokumentów:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje/wykształcenie (świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów)

Więcej informacji w >>> REGULAMINIE

Kwestionariusz

OSOBOWY

pobierz

Klauzula

RODO

pobierz

Regulamin

KURSU

pobierz